REGULAMIN KONKURSU „Reklama billboardowa dla Twojej restauracji! – II edycja”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1       Organizatorem programu motywacyjnego pod nazwą „Reklama billboardowa dla Twojej restauracji! – II edycja”, określanego dalej jako „Konkurs”, jest Kerris Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, przy ulicy Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412151   REGON: 146020251, NIP: 521-36-28-133, zwana dalej: „Organizatorem”.

1.2       Organizator, będący agencją promocyjną, działa w imieniu własnym, ale na zlecenie i za zgodą spółki HJ Heinz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000491355, REGON: 410228154, NIP: 6961001802, kapitał zakładowy 15.550.880,00 zł (dalej: „Pudliszki”).

1.3       Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin”. Program trwa od dnia 17.08.2021 do dnia 31.08.2021.

1.4       Program odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5       Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży produktów objętych Programem oraz nagrodzenie wyników zakupowych osiąganych przez uczestników Programu.

§ 2 Zasady programu

2.1       Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie firmy prowadzące działalność gospodarczą w branży gastronomicznej pod numerami PKD 56.1, 56.10, 56.10.A, 56.10.B, 56.2, 56.21, 56.21.Z, 56.29, 56.29.Z, 56.3, 56.30, 56.30.Z zwane dalej Uczestnikiem. Uczestnik może być reprezentowany przez przedsiębiorcę lub przedstawiciela przedsiębiorcy zwanego dalej Reprezentantem Uczestnika.

2.2       Lista produktów, zwana dalej Produktem, objęta Konkursem znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.3       Uczestnik Konkursu musi zakupić Produkt za kwotę co najmniej 300 złotych netto.

2.4       Zakup Produktu musi być udokumentowany fakturą Vat lub fakturą uproszczoną wystawioną na Uczestnika konkursu zwanymi dalej Dokumentami Zakupu. Zakup może być udokumentowany wieloma Dokumentami Zakupu spełniającymi powyższe warunki.

2.5       Konkurs obejmuje zakupy zrealizowane pomiędzy dniem 17.08.2021 a dniem 31.08.2021 decydująca jest data wystawienia faktury.

2.6       W celu otrzymania nagrody Uczestnik Konkursu musi:

2.6.1   Wejść się na platformę internetową pod adresem www.konkurspudliszki.pl

2.6.2   Wypełnić formularz zgłoszeniowy zakupu zawierający następujące dane imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane firmy NIP, kod PKD, nazwa firmy, nazwa lokalu, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz adres korespondencyjny ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz wyrazić odpowiednie zgody

2.6.3   Wgrać zeskanowane lub sfotografowane dokumenty zakupu, które

2.6.3.1  muszą być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności (nie mogą być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu jakiegokolwiek programu komputerowego służącego do obróbki graficznej);

2.6.3.2  muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje:

2.6.3.2.1  słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupiony został Produkt,

2.6.3.2.2  cena nabywanego Produktu,

2.6.3.2.3  data zakupu Produktu,

2.6.3.2.4  nazwa, NIP i adres sprzedającego,

2.6.3.2.5  NIP nabywającego Produkt (Uczestnika), a w przypadku faktur VAT – również nazwę i adres Uczestnika.

2.6.3.3  Złożyć oświadczenie, że do powyższych dokumentów zakupu nie zostały i nie zostaną wystawione dokumenty korygujące.

2.6.3.4 Dokumenty zakupowe użyte w zgłoszeniu nie mogą być użyte w poprzednich zgłoszeniach

2.7    Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania dokumentów zakupu, które są niewyraźne i nie pozwalają w jednoznaczny sposób zweryfikować informacji zawartych w pkt 2.10.3

2.8    Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych danych oraz dokumentów zakupu poprzez sprawdzenie realizacji powyższych wymagań, ich zgodności z regulaminem oraz załącznikami. 

2.9    W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów zakupu Uczestnik zostanie poinformowany o zaistniałym fakcie na adres mailowy, który został podany podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

2.10 Nagrodą w konkursie jest umieszczenie na zewnętrznej tablicy reklamowej, reklamy Nagrodzonego Uczestnika Konkursu na czas 14 dni w dniach uzgodnionych z Nagrodzonymi Uczestnikami. 

2.11 Miejsca tablicy reklamowej zostaną zaproponowane przez Organizatora do wyboru przez Nagrodzonego Uczestnika. Liczba zaproponowanych miejsc to trzy z tym, że miejsca te nie mogą być oddalone o więcej niż 5 kilometrów od miejsca prowadzenia działalności gastronomicznej przez Nagrodzonego Uczestnika.

2.12 W przypadku braku możliwości spełnienia warunków zawartych w punkcie 2.11. Nagrodzonemu Uczestnikowi przysługuje nagroda zastępcza w formie kampanii reklamowej w Internecie w wysokości nagrody.

2.13 Projekty tablic reklamowych znajdują się w załączniku nr 2. Indywidualne zmiany projektu tablicy reklamowej zostaną uzgodnione z Nagrodzonym Uczestnikiem. Organizator zastrzega sobie ostateczną weryfikację projektu tablicy reklamowej.

2.14 Wartość nagrody to 869,40 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) oraz nagroda dodatkowa 96,60 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczonych na opłacenie podatku od wygranych w konkursach.

2.15 Nagrodzonych zostanie 12 Uczestników, którzy jako pierwsi wypełnią w prawidłowy sposób formularz zgłoszeniowy. Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych nastąpi na podstawie daty i godziny wysłania formularza zgłoszeniowego.

2.16 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

2.17 Harmonogram działań Komisji Konkursowej:

2.17.1 do 8.09.2021 – weryfikacja zgłoszeń, wyłonienie 12 Zwycięzców Konkursu oraz 10 Uczestników, którzy stanowią listę rezerwową. Komisja Konkursowa sporządzi protokół zatwierdzający Zwycięzców oraz listę rezerwową. Protokół będzie do wglądu w siedzibie organizatora.

2.17.2 do 15.09.2021 – telefoniczna informacja do Uczestników Konkursu o przyznanej nagrodzie. W ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez telefon na numer, który został wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

2.17.3 Nagrodzony Uczestnik zostanie powiadomiony o wynikach konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie, oraz o podanie danych, które umożliwią uzgodnienia dotyczące nagrody oraz zapłatę podatku.Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do mailowego odesłania powyższych informacji w ciągu 48 godzin od momentu wysłania przez organizatora Formularza Potwierdzającego. Nie odesłanie Formularza Potwierdzającego w wyżej wymienionym czasie oznacza rezygnację z otrzymania nagrody.

2.17.4 W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie 4 próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą w ciągu 2 dni roboczych.

2.17.5 Przez nieudaną próbę rozumie się: włączenie poczty głosowej, nieodebrane połączenie przez 5 sygnałów, przebywanie telefonu poza zasięgiem, wyłączony telefon

2.17.6 W przypadku 4 nieudanych prób połączenia ze Zwycięzcą nagroda przynależna Zwycięzcy przechodzi na pierwszego wolnego Uczestnika Konkursu z listy rezerwowej.

2.17.7 Cała procedura powiadomienia Uczestników Konkursu z listy rezerwowej będzie przebiegała w identyczny sposób.

2.17.8 Procedura powiadomienia Zwycięzców zakończy się dnia 24.09.2021.

2.17.9 Od dnia 27.09.2021 do dnia 8.10.2021 odbędą się konsultacje dotyczące zarówno umiejscowienia zewnętrznej tablicy reklamowej, jak i projektu  graficznego jaki ma zostać umieszczony na tablicy reklamowej. Organizator dopuszcza korzystanie z własnych projektów Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Organizator przeformatuje projekt i naniesie na projekt logo Pudliszek. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy użycia projektu Uczestnika Konkursu. W przypadku odmowy użycia projektu Uczestnika Konkursu Organizator użyje jednego z projektów załączonych w załączniku nr 2.

2.17.10 Zwycięzca zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem celem dotrzymania terminów z punktu 2.17.9. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Organizator będzie upoważniony do samodzielnego zatwierdzenia miejsca zewnętrznej tablicy reklamowej jaki i grafiki jaka zostanie umieszczona na tablicy reklamowej.

§ 3 Odpowiedzialność

3.1       Organizator zastrzegają sobie prawo odmowy wydania nagrody w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie danych Uczestnika, w szczególności w przypadku jeśli podane przez Uczestnika dane są nieprawdziwe lub niekompletne.

3.2       Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora lub osób trzecich w przypadku, kiedy jego udział w Konkursie, w tym dane podane w formularzu zgłoszeniowym, naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4 Reklamacje

4.1       Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłane e-mailem na adres: kontakt@konkurspudliszki.pl. w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu. Składający reklamację winien podać: imię i nazwisko, przyczynę reklamacji, adres do korespondencji oraz adres e-mail. Reklamacja zostanie rozpatrzona, a Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail)

§ 5 Dane osobowe

5.1       Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz. 1000.) (dalej: „Ustawa”) są Pudliszki. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w zakresie dopuszczonym Ustawą, w celach realizacji programu, o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na ich wykorzystanie przez Pudliszki także w innych celach. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne od udziału w programie. Uczestnicy mają w każdym czasie prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania ich usunięcia, przy czym żądanie usunięcia danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie i utratą prawa do otrzymania nagrody ze względu na brak możliwości wypłaty nagrody bez przetwarzania danych. Żądanie usunięcia danych powinno zostać wysłane na adres kontakt@konkurspudliszki.pl Organizator jest firmą przetwarzającą dane na zlecenie Pudliszek.

5.2       Uczestnicy zgadzają się na przekazanie danych takich jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane firmy NIP, kod PKD, nazwa firmy, nazwa lokalu, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz adres korespondencyjny ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

5.3       Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie powiadomień od Organizatora dotyczących Konkursu za pośrednictwem sms i e-mail.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1       W przypadku kiedy Organizator stwierdzi naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym warunków uczestnictwa w Konkursie, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. W przypadku wykluczenia, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania żadnych nagród ani innych świadczeń przysługujących z tytułu uczestnictwa w Konkursie. Z chwilą wykluczenia z Konkursu dany Uczestnik traci status Uczestnika.

6.2       Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

6.3       Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (Warszawa, ul. Gwiaździsta 69F) oraz na stronie www.konkurspudliszki.pl, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: kontakt@konkurspudliszki.pl jest przesyłany w formie e-mail.

6.4       We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1. Lista Produktów

 1. Koncentrat pomidorowy (6) 950 g Słoik/ Szkło 5900783206963
 2. Koncentrat pomidorowy (3) 4,5 kg Puszka 5900783702892
 3. Ketchup łagodny (8) 990g Butelka/ Plastik 5900783303419
 4. Ketchup pikantny (8) 990g Butelka/ Plastik 5900783303402
 5. Sos do pizzy (1) 10 kg Wiadro 5900783002909
 6. Sos do pizzy (6) 2,6 kg Puszka 5900783203337
 7. Pulpa pomidorowa (6) 2,5 kg Puszka 5900783205607
 8. Pomidory pelati (6) 2,55 kg Puszka 5900783201845
 9. Pomidory krojone (6) 2,52 kg Puszka 5900783202163
 10. Pulpa pomidorowa (3) 4,1 kg Puszka 5900783703882
 11. Fasola czerwona (6) 2,6 kg Puszka 5900783200114
 12. Oliwki zielone nadziewane pastą paprykową (6) 900g Słoik/ Szkło 5900783302986
 13. Oliwki zielone drylowane (6) 900g Słoik/ Szkło 5900783302979
 14. Oliwki czarne drylowane (6) 900g Słoik/ Szkło 5900783302962
 15. Papryka ostra cała (3) 1,3 kg Słoik/ Szkło 5900783703530
 16. Papryka czerwona ćwiartki (3) 1,6 kg Słoik/ Szkło 5900783703141
 17. Papryka cięta w paski (3) 1,6 kg Słoik/ Szkło 5900783703158
 18. Papryka pepperoni cała (3) 1,5 kg Słoik/ Szkło 5900783703165
 19. Papryka cięta w paski (3) 3,5 kg Słoik/ Szkło 5900783703134
 20. Oliwki zielone nadziewane pastą paprykową (6) 900 g Słój 5900783302986
 21. Oliwki zielone drylowane (6) 900 g Słój 59007833029709
 22. Oliwki czarne drylowane (6) 900 g Słój 590078330297062
 23. Oliwki czarne drylowane (6) 3 kg Puszka 5900783303006
 24. Oliwki zielone drylowane (6) 3 kg Puszka 5900783303013
 25. Oliwki czarne krojone (6) 3 kg Puszka 5900783303020
 26. Oliwki zielone krojone (6) 3 kg Puszka 5900783303037

Załącznik nr 2  – Layout billboardu